Logo

Ochrana osobních údajů

INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velké Dářko s.r.o., Škrdlovice 240, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25585657, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36003, datová schránka: ex8vx3e.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé Vaše údaje nezbytné. Jejich neposkytnutí by mohlo znamenat překážku k uzavření smlouvy či poskytnutí služeb.

Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb – např. žádost o zhotovení vodovodní nebo kanalizační přípojky, uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo o odvádění odpadních vod, fakturaci vodného a stočného, práce na přípojkách a další.

Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo bankovního účtu, telefonický kontakt, e-mail, adresa odběrného místa, množství dodané pitné vody nebo odvedených odpadních vod, parcelní číslo, katastrální území, vlastnictví pozemku nebo stavby, vlastnictví přípojky.

Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci správce, kteří jsou řádně proškoleni a jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje z agend jsou předávány třetím osobám pouze na základě právního titulu (kontrolní a jiné orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím) nebo pokud to je nezbytné pro ochranu práv subjektu (soud).

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uchování osobních údajů se řídí povinnostmi dle zákonů v platných zněních.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce pro zpracování osobních údajů využívá služby zpracovatelů, a to firma Zdeněk Šustr, Zdeněk Šustr, Okružní 2/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 45650756 – IT služby. Zpracovávání osobních údajů je smluvně ošetřeno pro zajištění bezpečnosti osobních údajů dle aktuálních právních předpisů. Dané zpracování osobních údajů je prováděno v České republice/v zemi EU.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dané zpracování osobních údajů je prováděno v budově firmy Velké Dářko s.r.o.  v České republice/v zemi EU. Zabezpečení osobních údajů při zpracování osobních údajů společnost dostatečně organizačně i technicky zabezpečuje tak, aby zamezila neoprávněnému přístupu k osobním údajům a aby zamezila riziku narušení soukromí a práv subjektů údajů. Mlčenlivost zaměstnanců je zakotvena v zákoníku práce, ve vnitřním předpisu firmy a v dohodě o mlčenlivosti. K osobním údajům mají zaměstnanci přístup dle jejich pracovní náplně. Ochrana osobních údajů je také zajištěna prostřednictvím uzamykatelného a zabezpečeného vstupu, v uzamykatelných úschovných zařízeních a pomocí umístění osobních údajů tak, aby nebyly v dosahu nepovolaných osob. Osobní údaje v elektronické formě jsou chráněny uživatelským účtem a heslem, které má stanovené specifické bezpečnostní náležitosti.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vedle uvedených informací a sdělení má subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato další práva:

Na společnost je možné se v relevantních případech k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS ex8vx3e, emailem info@velkedarkosro.cz  nebo poštou na adrese Velké Dářko s.r.o., Škrdlovice 240, 591 01 Žďár nad Sázavou např. pomocí formulářů zveřejněných na webu společnosti www.velkedarko.cz . Žádosti jsou vyřizovány ihned a bezodkladně, nejdéle ovšem do 1 měsíce od jejich přijetí. Ve zvláštních případech lze lhůtu prodloužit o další 2 měsíce s tím, že je subjektu podána informace o prodloužení lhůty vyřízení žádosti s odůvodněním

Ve Škrdlovicích dne 25. května 2018  Ivan Hořínek  jednatel společnosti

Název souboruVelikost
ico Žádost o přístup k osobním údajům (vytvořeno: 25. 5. 2018, poslední úpravy: 31. 7. 2018)17,62 kB
ico Žádost o opravu osobních údajů (vytvořeno: 25. 5. 2018, poslední úpravy: 31. 7. 2018)18,05 kB
ico Žádost o výmaz osobních údajů (vytvořeno: 25. 5. 2018, poslední úpravy: 31. 7. 2018)18,68 kB
ico Žádost o omezení zpracování osobních údajů (vytvořeno: 25. 5. 2018, poslední úpravy: 31. 7. 2018)18,6 kB
ico Námitka proti zpracování osobních údajů (vytvořeno: 25. 5. 2018, poslední úpravy: 31. 7. 2018)18,99 kB